Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

תקנון פעילות "עידוד לבידוד"

 

1.  הגדרות

2.  כללי ונספחים

3.  ההשתתפות בפעילות

4.  מהלך הפעילות ופרסים.

5.  מדיניות פרטיות.

6.  אחריות.

7.  קניין רוחני.

8.  שונות.

 

 1. הגדרות:

"תקופת הפעילות":

הפעילות תחל ביום 1.2.2022 ותסתיים ביום 28.2.2022 בשעה 00:00. עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת וכן תהיה רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד סיומה, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה טבעול לעשות כן, תפרסם תקנון מעודכן בעמוד הפייסבוק כהגדרתו להלן ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה.

"עורכת הפעילות" או "טבעול":

טבעול תעשיות מזון בע"מ, רח' הרימון 2, ת"ד 934, שהם 60850.

"עמוד הפייסבוק " או "עמוד הפעילות"

 עמוד פייסבוק של טבעול שכתובתו: https://www.facebook.com/Tivall/

"משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות":
אדם בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב- 1962, אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהיה לישראל תקף עפ"י כל דין, המחזיק בחשבון אישי ברשת החברתית "פייסבוק" הבוחר להשתתף בפעילות בעמוד הפעילות ואשר עומד בכלל התנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם;

"הפעילות"

בהתאם למפורט בסעיף 3 להלן.

"הפרסים" ו/או "הפרס"

יזכו עשרה זוכים שיקבלו מארז של מוצרי טבעול וכן גלויה עם לינק לסרטון של האמנית משי קליינשטיין.

לטבעול שמורה זכות להחליף ו/או לשנות את הפרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן. הפרס אינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה.

 1. כללי ונספחים

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.

  1. הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.
  2. הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רישומי טבעול, או מי מטעמה, הם שיחייבו לצורך בחינת ההוראות הכלולות בתקנון זה.
 1. ההשתתפות בפעילות
  1. במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה בתקנון זה לעיל יופיע פוסט המזמין את באי העמוד להשתתף בפעילות. לצורך השתתפות בפעילות על הגולשים לכתוב בתגובה לפוסט טיפים או סיפורים על מה מעודד אותם בבידוד בביתם. עשרת התגובות המקוריות או המרגשות ביותר, בהתאם לשיקול דעתה של טבעול, יזכו בפרס.
  2. האחריות להעלאת התגובות לקבוצה, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכת הפעילות לא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו באופן תקין, לא נקלטו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם וטבעול תהיה זכאית שלא לבחון תגובות שהועלו באופן בלתי תקין או שהינן מעלות חשש להפרת זכויות יוצרים ו/או להפרת תנאי מתנאי התקנון.
  3. טבעול תהיה רשאית לפסול השתתפותו של משתתף אשר פרטיו האישיים (כפי שהוצגו בעמוד עורכת הפעילות) אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו ו/או זיהויו על-ידי עורכת הפעילות ו/או שהשתתף באמצעות חשבון פייסבוק שאינו בבעלותו.
  4. המשתתפים מאשרים כי בעצם השתתפותם בפעילות הם מסכימים מראש לכך שפרטיהם יפורסמו בעמוד הפעילות וכי לא תהיה להם כל דרישה או טענה או תביעה כלפי עורכת הפעילות בשל כך.
  5. מובהר כי טבעול תהא רשאית שלא לבחון תגובה המעלה חשש להפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או חשש לפגיעה ברגשות הציבור ו/או תוכן בלתי ראוי ו/או בכל זכות אחרת של טבעול  או של הקהילה הפועלת בעמוד או של צד שלישי כלשהו ו/או מכל טעם אחר אותו תראה לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. בעצם התגובה בעמוד הפייסבוק, מצהיר המשתתף ומאשר, כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן ומבקש להשתתף בפעילות בהתאם להן.
  7. בעצם העלאת התגובה וההשתתפות בפעילות מצהיר המשתתף כי התגובה הינה תשובה מקורית שלו וכן מעביר המשתתף את זכויות היוצרים ו/או כל זכות נגזרת אחרת בתגובה, לטבעול מבלי שתשולם לו כל תמורה בשל כך.
  8. טבעול שומרת על זכותה למנוע ו/או להפסיק השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא טבעול רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד טבעול בקשר עם האמור לעיל.
 2. מהלך הפעילות ופרסים
  1. טבעול תיצור קשר עם הזוכה באמצעות שליחת הודעה אישית אל פרופיל האישי בפייסבוק.
  2. במידה ולא יעלה בידי עורכת הפעילות ליצור קשר עם המשתתף המועמד לזכיה, בתוך שבועיים ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי התקנון, ייפסל מועמד זה ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי טבעול או מי מטעמה.
  3. כל המועדים הרלוונטיים לפעילות יקבעו אך ורק על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות או מי מטעמה ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
  4. מבין המשתתפים, יבחרו על ידי טבעול או מי מטעמה עשרה זוכים אשר עמדו בתנאי התקנון, והגיבו באופן יצירתי ו/או מרגש לפוסט הפעילות בעמוד הפעילות. החלטת טבעול או מי מטעמה בדבר הזוכה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.
  5. במהלך הפעילות יזכו עשרה זוכים בלבד, כל אחד במארז מוצרי טבעול ובגלויה עם קוד QR (קוד סריקה)  לסרטון של האמנית משי קליינשטיין. מובהר כי מארז המוצרים, תכולתו ורכיביו, יבחרו על ידי עורכת הפעילות ולא יהיו ניתנים לשינוי. כן מובהר כי המוצרים המרכיבים את הפרס, לא יהיו ניתנים להחלפה ברשתות המזון.
  6. ככל ולא יעלה בידי טבעול לקבל מ את פרטיו של הזוכה לצורך שליחת הפרס מכל סיבה שהיא, זכאותו תיפסל, וטבעול תפנה למועמד לזכייה הבא בתור, אשר ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של טבעול או מי מטעמה.
  7. האחריות לשימוש בפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות והנהלת עמוד ההשתתפות לא ישאו באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
  8. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד ואינו ניתן להעברה וכן אינו ניתן להחלפה לפרס או להמרה בתמורה כספית.
 3. מדיניות פרטיות
  1. המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות, הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו על ידו במהלך הפעילות (להלן: "המידע") ישמשו את הנהלת העמוד ואת טבעול או מי מטעמה לצורך ניהול הפעילות ומסירת הפרס, מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.
  2. המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.
  3. הנהלת עמוד ההשתתפות ו/או טבעול עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או למסור את פרטיהם (אך מובהר, כי מסירת / חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות בפעילות וקבלת פרס במקרה של זכיה); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי טבעול עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים, לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים, הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) טבעול תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.
  4. טבעול מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה, אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לכן, טבעול אינה מתחייבת, כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.
 4. אחריות
  1. טבעול או מי מטעמה, אינה מתחייבת, כי הפעילות תתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של טבעול, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד טבעול וכנגד הנהלת עמוד ההשתתפות.
  2. טבעול או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר עם הפרס, איכותו, שביעות רצונם של הזוכים מהפרס ומאופן מימושו, ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
  3. טבעול רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות, במקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה. 
  4. רישומי טבעול, מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.
  5. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או רשת פייסבוק ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במהלך הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
  6. עורכת הפעילות רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה והסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין או תוך שימוש בחשבון פייסבוק שאינו בבעלות של המשתתף או באמצעות חשבון מזויף.
  7. עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
  8. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.

 

 1. קניין רוחני 

 

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות, הם קניינה של טבעול או קניינו של צד שלישי בו רשאית טבעול לעשות שימוש. המשתתפים בפעילות אינם רשאים לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, על ידם או בשיתוף עם צד שלישי, בכל אמצעי שהוא, שלא בקבלת הסכמת טבעול מראש וכתב.
  2. בעצם ההשתתפות בפעילות, המשתתף מעביר וממחה את מלוא זכויות הקניין הרוחני בתוכן התגובה שהעלה כאמור, וטבעול תהיה רשאית לעשות שימוש בתגובה בכל דרך בה תבחר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  3. ידוע למשתתף כי הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא עבור התגובה שיעלה או בגין השימוש ככל שטבעול או מי מטעמה יעשה בה והוא מוותר על כל טענה או תביעה בקשר לכך.
 1. שונות
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של טבעול  או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  2. לא ישתתפו בפעילות עובדי טבעול ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
  3. טבעול שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. טבעול תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת באתר טבעול.
  4. טבעול רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל אישור זכאות לפרס, אם לדעתה קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.
  5. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
  6. לא ניתן לערער על החלטות טבעול בהתאם לתקנון זה והכרעותיה סופיות.
  7. מובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות בהתאם להוראות התקנון תלויה בין היתר בהשלכות של נגיף הקורונה ובין היתר בהנחיות ו/או הוראות גופי המדינה אשר עשויות להשליך על התנהלותה התקינה של הפעילות.

 

 

 

Mexican Tacos with Vegan Nuggets
עשה לך חשק לנסות את כל הטוב הטבעולי הזה?

קבלו את כל המתכונים המגרים שלנו, הטבות בלעדיות וטיפים טבעוליים ישר למייל שלכם

aeead5804e79ff6fb98b2039619c5230_200828_MEDIAMONKS_GG_Spicytarian.jpg
עשה לך חשק לנסות את כל הטוב הטבעולי הזה?

קבלו את כל המתכונים המגרים שלנו, הטבות בלעדיות וטיפים טבעוליים ישר למייל שלכם